Regulamin

baner-regulamin-wystawcy

MIĘDZYNARODOWE TARGI REKLAMY I POLIGRAFII REMADAYS WARSAW 2017 – PTAK WARSAW EXPO NADARZYN

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Organizatorem targów RemaDays jest firma GJC Inter Media Sp. z o.o.- wydawca kwartalnika Gifts Journal, lider Programu „Solidni w Biznesie” wydawca katalogu ESB oraz organizator OneDay Roadshow – z siedzibą w Poznaniu, ul. Podbiałowa 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000107721, NIP 781-17-06-884.
Telefon kontaktowy: (+ 48 61) 825 73 22
Fax: (+ 48 61) 825 84 85
E-mail:
– Iwona Skrzypczak: iwona.skrzypczak@gjc.pl
– Justyna Lisek: justyna.lisek@gjc.pl
– Magda Konieczna-Marciniak: magda.konieczna@gjc.pl
– Anna Gąsiorowska: anna@gjc.pl

Dział techniczny:
– PL, EN, DE – Małgorzata Jewasińska: gosia@gjc.pl – (+48 61) 674 01 41, 503013176
– PL – Jacek Spychała:  jacek@gjc.pl – (+48 61) 674 01 32, 794360997

1.2. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich podmiotów, które korzystają z usług spółki GJC Inter Media zwaną dalej Organizatorem, i zwane są dalej Uczestnikiem targów RemaDays – Wystawcą lub Zwiedzającym.

1.3. Uczestnikiem targów RemaDays – Wystawcą lub Zwiedzającym może być podmiot gospodarczy w rozumieniu przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej (m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego itd.)

1.4. Miejscem ekspozycji jest PTAK WARSAW EXPO, AL. KATOWICKA 62, 05-830 NADARZYN, WOLICA 114D. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.remadays.com w informacjach ogólnych.

1.5. W dniach montażu 13-14.02.2017 samochody powyżej 3,5 tony mogą pozostawać na parkingu tylko na czas rozładunku jednak nie dłużej niż 4 godziny, przedłużenie tego czasu musi być uzgodnione z organizatorem. W dniach 15.02.2017. i 16.02.2017 przez całą dobę oraz w dniu 17.02.2017 do godziny 17.00 na parkingach przy targowych obowiązuje całkowity zakaz parkowania samochodów dostawczych, busów oraz przyczep.

1.6. Na teren targów wstęp mają wyłącznie osoby pełnoletnie.

1.7. Termin trwania targów: od środy 15 lutego 2017 – do piątku 17 lutego 2017.

1.8. Czas otwarcia dla zwiedzających: 15-16 lutego 2017 od 9.30 do 18.00 oraz 17 lutego 2017 od 9.30 do 16.00.

1.9. Czas otwarcia dla wystawców: 15-16 lutego 2017 od 8.30 do 19.00 oraz 17 lutego 2017 od 8:30 do 4.00 18 lutego 2017.

1.10. Montaż stoisk: w poniedziałek 13.02.2017 od 8.00 do 22.00 oraz we wtorek 14.02.2017 od 8.00 do 22.00.

1.11. Demontaż stoisk: w piątek 17.02.2017 od 16.00 do 4.00.

Opłata za prace montażowe jak i demontażowe poza w/w godzinami wynosi 1000,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę podzielone przez liczbę firm pozostających na terenie hali. Zgłoszenia należy kierować do działu technicznego do godz. 18.00.

Firmy budujące indywidualne stoiska dla wystawców są zobowiązane do uiszczenia opłaty licencyjnej w wysokości 12 zł netto za metr kwadratowy.

Wjazd – Dni montażu 13 i 14.02.2017:

Samochody dostawcze, montażowe, busy i pojazdy powyżej 3,5 t wjeżdżają wjazdem nr 4. Przy wjeździe pobierana jest opłata (kaucja) w wysokości 400 zł uprawniająca do przebywania na terenie Warsaw Expo podczas rozładunku przez 4 godziny. Gdy czas rozładunku nie zostanie przekroczony przy wyjeździe kaucja zostaje zwracana. Samochody osobowe wjeżdżają wjazdem nr. 2. Obowiązują przepustki uprawniające do wjazdu.

2. UDZIAŁ W REMADAYS

2.1. Podstawą dokonania rezerwacji uczestnictwa w targach przez Organizatora jest słowna deklaracja Wystawcy, w następstwie której Wystawca jest zobowiązany przesłać Organizatorowi w terminie 7 dni wypełnionej umowy targowej w 2 egzemplarzach (podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji i opatrzonej pieczątką firmową). Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy poprzez przesłanie faksem do Wystawcy wypełnionego i podpisanego egzemplarza umowy.

2.2. Potwierdzeniem udziału Wystawcy w targach jest umowa podpisana przez obie strony. W przypadku doręczenia Wystawcy 2 egzemplarzy umowy (vide pkt 2.1) Wystawca po podpisaniu umowy odsyła jeden egzemplarz Organizatorowi.

2.3. W razie zamówień dodatkowych Wystawca jest zobowiązany do załączenia odpowiednich dokumentów przesłanych przez organizatora.

2.4. Uczestnictwo w targach oraz rozpoczęcie zabudowy możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora. Przesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów jest równoznaczne z akceptacją wszystkich treści zawartych w umowie oraz niniejszym regulaminie i stanowi zobowiązanie do pokrycia wszystkich kosztów związanych z uczestnictwem w targach.

2.5. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Organizatora najpóźniej do dnia 16.12.2016 roku i zobowiązany jest w takim przypadku do zwrotu zaliczki. Organizator może odstąpić od umowy w przypadku podania przez Wystawcę nieprawdziwych lub niepełnych danych. Organizator uprawniony jest do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wystawcę przepisów umowy:
a) nie uregulowania jakichkolwiek należności na rzecz organizatora.
b) podnajęcie lub przekazanie osobom trzecim stoiska bez zgody organizatora.
c) nie zachowania wskazanego w informacji technicznej terminu budowy stoiska.

2.6. Wystawca zgłaszając uczestnictwo ma prawo wyboru formy w jakiej chce uczestniczyć w targach. Wszystkie informacje są omawiane podczas rozmów osobistych lub telefonicznych bezpośrednio z klientem. Uczestnik ma prawo wybrać jedną lub kilka spośród następujących form udziału:
a) indywidualna powierzchnia wystawiennicza bez zabudowy i przyłączy.
b) stoisko promocyjne z zabudową standardową i przyłączem prądu o powierzchni od 2 m2 wzwyż
c) dystrybucja ulotek przez hostessę – wynajem hostessy leży po stronie wystawcy.
d) insert do torby dla zwiedzających.
e) reklama w Wielkiej Księdze Reklamy i Poligrafii.
f) wynajem salki konferencyjnej.
g) inne formy promocji indywidualnie uzgodnione z organizatorem.

3. STOISKA

3.1. Wystawca wybiera w ramach możliwości (wolne miejsca) lokalizację stoiska, którą zatwierdza organizator.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska, jeżeli wymagają tego względy organizacyjno – techniczne lub przepisy związane z bezpieczeństwem.

3.3. Wystawcy otrzymują w odpowiednim czasie oraz sukcesywnie co jakiś czas szczegółowe informacje na temat rozdziału powierzchni wystawienniczej oraz wszelkich zmian związanych z lokalizacją.

3.4. Stoiska promocyjne oferowane przez Organizatora są zbudowane w standardzie (system oktanorma), a ich cena obejmuje następujące elementy:
– dla stoisk od 2 do 5 m2 – najem powierzchni wystawienniczej, montaż i demontaż stoiska, opłatę ryczałtową za zużycie energii elektrycznej. Wyposażenie stoiska: ścianki, instalacja elektryczna (1 punkt świetlny i 1 gniazdo elektryczne) wykładzina, stół, 2 krzesła, kosz i napis na fryzie (tylko tekst).
– dla stoisk od 6 do 8 m2 – najem powierzchni wystawienniczej, montaż i demontaż stoiska, opłatę ryczałtową za zużycie energii elektrycznej. Wyposażenie stoiska: ścianki, instalacja elektryczna (2 punkty świetlne i 1 gniazdo elektryczne) wykładzina, stół, 2 krzesła, lada z półką, kosz i napis na fryzie (tylko tekst).
– dla stoisk od 9 do 11 m2 – najem powierzchni wystawienniczej, montaż i demontaż stoiska, opłatę ryczałtową za zużycie energii elektrycznej. Wyposażenie stoiska: ścianki, instalacja elektryczna (3 punkty świetlne i 2 gniazda elektryczne) wykładzina, 1 stół, 4 krzesła, lada z półką, kosz i napis na fryzie (tylko tekst).
– dla stoisk od 12 do 15 m2 – najem powierzchni wystawienniczej, montaż i demontaż stoiska, opłatę ryczałtową za zużycie energii elektrycznej. Wyposażenie stoiska: ścianki,, instalacja elektryczna (4 punkty świetlne i 2 gniazda elektryczne) wykładzina, 2 stoły, 6 krzeseł, 2 lady z półką, zaplecze zamykane 1×1 m, kosz i napis na fryzie (tylko tekst).
– dla stoisk od 16 do 20 m2 – najem powierzchni wystawienniczej, montaż i demontaż stoiska, opłatę ryczałtową za zużycie energii elektrycznej. Wyposażenie stoiska: ścianki, instalacja elektryczna (6 punktów świetlnych i 2 gniazda elektryczne) wykładzina, 2 stoły, 8 krzeseł, 2 lady z półką, zaplecze zamykane 1×2 m, kosz i napis na fryzie (tylko tekst).
– dla stoisk od 21 m2 – najem powierzchni wystawienniczej, montaż i demontaż stoiska, opłatę ryczałtową za zużycie energii elektrycznej. Wyposażenie stoiska: ścianki, instalacja elektryczna (8 punktów świetlnych i 3 gniazda elektryczne) wykładzina, 3 stoły, 9 krzeseł, 2 lady z półką, zaplecze zamykane 1×2 m, kosz i napis na fryzie (tylko tekst).

3.5. Koszt licencji za zabudowę wynosi 12 PLN netto/m kw. powierzchni zabudowywanej. Faktura wystawiana jest przez organizatora targów firmę GJC Inter Media Sp. z o.o. z 7 dniowym terminem płatności. Firmy zabudowujące zgłaszające się po 5.01.2017 mogą nabyć licencję z 3 dniowym terminem płatności, gdzie uregulowanie faktury powinno nastąpić najpóźniej do dnia rozpoczęcia zabudowy. Nie uregulowanie płatności do tego terminu uniemożliwi wykonanie tej czynności. Dowodem nabycia licencji umożliwiającym rozpoczęcie zabudowy stoisk jest dowód zapłaty faktury o której mowa powyżej.

3.6. Prąd techniczny jest włączany w dniach 13-14.02.2017 w godzinach 8.00-22.00 a prąd stały w dniach 15-16.02.2017 w godzinach 08.00 -18.00, a w dniu 17 lutego 2017 od 8:30 do 4.00 18 lutego 2017.

3.7. W przypadku zapotrzebowania na prąd całodobowy lub na prąd stały w dniach zabudowy należy złożyć pisemne zamówienie u Organizatora najpóźniej na 14 dni przed targami.

3.8. Wystawca zobowiązany jest do złożenia zamówienia na wpis do katalogu targowego najpóźniej do dnia 05.01.2017, natomiast na usługi techniczne oraz podpisania oświadczeń dotyczących zabudowy najpóźniej do dnia 27.01.2017 (przyłącze prądu elektrycznego, wodę, internet, parking, ochrona stoiska, sprzątanie stoiska) oraz uiszczenia stosowanych opłat zgodnych z przesłanym zamówieniem.

3.9. Wszelkie maszyny i urządzenia o wymiarach powyżej 180 cm szerokości i 250 cm długości muszą być dostarczone na stoisko do godziny 10.00 pierwszego dnia zabudowy, po tym terminie organizator nie gwarantuje możliwości dostarczenia maszyn i urządzeń na stoisko.

3.10. Do wprowadzania na teren hal WarsawExpo dużych elementów wyposażenia stoisk w tym maszyn i urządzeń o znacznych gabarytach służą: Hala F: bramy towarowe – BT 0 szerokość 400 cm i wysokość 450 cm, BT 1 szerokość 300 cm i wysokość 450 cm, BT 2 szerokość 460 cm i wysokość 450 cm, BT 3 szerokość 300 cm i wysokość 450 cm i BT 4 szerokość 300 cm i wysokość 450 cm. Hala E: bramy towarowe – BT 1 szerokość 450 cm i wysokość 440 cm, BT 2 szerokość 450 cm i wysokość 440 cm.

3.11. Wysokość hal: zabudowa

Hala E:

  • 3.5 m – dla stoisk, które są ograniczone kratownicą z oświetleniem (znajduje się ona na wys. 3,7 m) oraz stoisk na alejkach, które przylegają bezpośrednio do szyb
  • 5 m – dla stoisk na części otwartej hali

Hala F:

  • 3.5 m – dla stoisk, które są ograniczone kratownicą z oświetleniem (znajduje się ona na wys. 3,7 m) oraz stoisk na alejkach, które przylegają bezpośrednio do szyb
  • 4 m – dla stoisk na części otwartej hali, alejki od A do P
  • 5 m – dla stoisk na części otwartej hali, alejki od S do Z

dopuszczalne obciążenie
Hala F – 500-2000 kg / m²
Hala E – 500 kg / m²

3.12. Wystawca w czasie przewidzianym dla montażu i demontażu w obrębie swojego stoiska ma prawo dokonywać tylko niezbędnych robot montażowych i ostatecznego retuszu związanych z przygotowaniem stoisk lub eksponatów. W szczególności zabronione są prace związane ze spawaniem, szlifowaniem drewna i gipsu oraz inne prace powodujące zapylenie. Wszelkie prace mogące powodować zanieczyszczenie sąsiadujących stoisk, mogą być wykonywane do godziny 18.00 drugiego dnia zabudowy, kara za wykonywanie takich prac po tym terminie wynosi 3000 zł, którą ponosi wystawca.

3.13. Każdy uczestnik targów, jeżeli zachodzi taka konieczność, powinien umożliwić przeprowadzenie przez własne stoisko instalacji stoisk sąsiednich w celu ich podłączenia do urządzeń technicznych.

3.14. Elementy zabudowy: fryzy, transparenty, markizy, opisy stoisk i eksponatów oraz znaki firmowe i towarowe nie mogą przekraczać przyznanej powierzchni wystawienniczej, blokować w żaden sposób przejść i ciągów komunikacyjnych oraz zatwierdzonej wysokości zabudowy.

3.15. Każda ścianka przylegająca bezpośrednio do innego stoiska i będąca wyższą niż 2,3 metra musi być od strony tego drugiego stoiska estetycznie wykończona w kolorze białym lub musi być przezroczysta a także nie może zawierać treści reklamowych.

3.16. Każde stoisko musi być wyposażone w ścianę tylną i ścianki działowe, oddzielające je od sasiednich stoisk. Dotyczy to w szczególności stoisk znajdujących się pod ścianą hali.

3.17. Organizator bez konsultacji z Wystawcą ma prawo umieścić na konstrukcji stoiska tabliczkę z numeracją, zgodną z ogólnym planem rozmieszczenia stoisk.

3.18. Zabrania się bez uzgodnienia, zawieszania i naklejania elementów stoisk, transparentów, flag, reklam i dekoracji do konstrukcji hal (stropów, ścian, poręczy, balustrad, szyb itp.).

3.19. Wystawca targów RemaDays wykupując powierzchnię wystawienniczą lub stoisko z zabudową standardową zobowiązuje się do usunięcia wszelkich materiałów reklamowych ze stoiska, szyb i ścianek w dniu zakończenia targów i pozostawi stoisko w takim stanie w jakim je otrzymał do użytku. Wystawca, który nie spełni powyższego warunku zostanie obciążony opłatą porządkową w wysokości:

– 90 zł netto za jedną ściankę (1×2,5m) zabudowy standardowej,
– 40 zł netto za m2 ścianki kartonowo-gipsowej,
– 30 zł netto za mb nie usuniętej taśmy z posadzki,
– 25 zł netto za m2 szyby i ścianki PW5,
– 25 zł netto za usunięcie m2 naklejek z posadzki.

3.20. Stoisko targowe nie może zostać w całości lub częściowo uprzątnięte i opuszczone przed regulaminową godziną rozpoczęcia demontażu. Wystawca, który się tego dopuści zostanie obciążony karą w wysokości połowy kosztów wynajmu stoiska.

3.21. Organizator jest uprawniony do interweniowania w przypadku zakłócania pracy innych stoisk lub całości wystawy przez hałas powodowany na poszczególnych stoiskach, poza stoiskami oraz przez osoby uprawnione przez Organizatora do dystrybucji materiałów reklamowych na terenie Ptak Warsaw Expo. W przypadkach szczególnych organizator zastrzega sobie prawo całkowitego zakazu prezentacji lub wykorzystywania wyposażenia powodującego nadmierny poziom hałasu, pracy systemów nagłaśniających, prezentacji muzycznych i filmowych w przypadku niemożności uzyskania polubownego rozwiązania sporu przez zainteresowanych wystawców lub osoby uprawnione przez Organizatora do dystrybucji materiałów reklamowych.

3.22. Organizator nie odpowiada za przerwy w dostawie mediów lub usług spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi, w takiej sytuacji zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania aby przywrócić niezakłócony dostęp do mediów i usług.

3.23. W przypadku zbudowania stoiska niezgodnie z regulaminem Organizator ma prawo usunąć wszelkie nieprawidłowości na koszt Wystawcy.

3.24. ZASADY KORZYSTANIA Z SZYB

Obowiązuje całkowity zakaz oklejania szyb przynależnych do danego stoiska powyżej 2,60 m. (szyby na górze będą wykorzystane przez organizatora do oznaczenia alejek).

Wyjątkiem są stoiska:

  •     w samodzielnych boksach przy ścianach hal
  •     stoiska na hali E w alejce „A”

W przypadku zabudowy szeregowej gdzie wystawca zajmuje powierzchnię wystawienniczą przed i za szybą istnieje możliwość oklejenia do wys. 2,60 m.

W przypadku zabudowy szeregowej gdzie wystawca zajmuje powierzchnię wystawienniczą tylko przed szybą istnieje całkowity zakaz oklejania szyb.

W przypadku zabudowy szeregowej gdzie wystawca zajmuje powierzchnię wystawienniczą tylko za szybą istnieje całkowity zakaz oklejania szyb.

4. BEZPIECZEŃSTWO

4.1. W miejscu odbywania się targów zabrania się:
a) wnoszenia broni, amunicji, materiałów wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenach targowych;
b) wprowadzania (wnoszenia) zwierząt;
c) zakłócania porządku publicznego (np. agresywnego zachowania);
d) wnoszenia, spożywania i rozprowadzania używek i środków odurzających;
e) niszczenia infrastruktury targowej (np. obklejania reklamami ścian, podłogi);
f) malowania i zakrywania twarzy w jakikolwiek sposób oraz noszenia ozdób uniemożliwiających identyfikację osoby uczestniczącej w Targach, bez względu na charakter uczestnictwa;
g) posługiwania się w jakimkolwiek celu dokumentami innego Uczestnika Targów;
h) zanieczyszczanie hal i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);
i) opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni;

4.2. Wystawca zobowiązany jest do:
a) respektowania oznaczeń stref podlegających ochronie przeciwpożarowej
b) usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i wrzucania ich do miejsc do tego przeznaczonych

4.3. Do zabudowy stoisk należy używać wyłącznie materiałów, które są niepalne, trudno zapalne bądź zostały zabezpieczone przed ogniem. Na stoisku należy przechowywać stosowne certyfikaty i zaświadczenia. Nie wolno stosować takich materiałów jak bambus, sitowie itp., które paląc się eksplodują.

4.4. Stoiska targowe powinny być budowane zgodnie z prawem budowlanym oraz z innymi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce.

4.5. Organizator zastrzegają sobie prawo do przeprowadzania kontroli sprawdzających zgodność prowadzonych na terenie targów działań uczestników targów i wykonawców stoisk z przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi. Nieprzestrzeganie niniejszych przepisów może spowodować wstrzymanie prac, a w powtarzających się przypadkach może być podstawą do rozwiązania umowy.

4.6. Zabrania się organizowania pokazów pirotechnicznych.

4.7. Użytkownicy pawilonów targowych zobowiązani są do zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku specyficznej ekspozycji, stwarzającej poważne zagrożenie pożarowe, na uczestnikach imprez organizowanych na terenie targów spoczywa obowiązek dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego we własnym zakresie, w sposób uzgodniony z Inspektoratem Ochrony Przeciwpożarowej.

4.8. Zarówno firmy budujące stoiska jak i uczestnicy targów (wystawcy) ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników, wykonujących roboty na terenie targów i odpowiadają za wszelkie wypadki wynikłe wskutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm bezpieczeństwa pracy w okresie montażu, eksploatacji i demontażu ekspozycji.

4.9. Uruchamianie maszyn i urządzeń nie odpowiadających wymogom bezpieczeństwa oraz obsługiwanie ich przez personel nieuprawniony jest zabronione.

4.10 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z miejsca, w którym odbywają się targi, osób, które swoim zachowaniem naruszają postanowienia Regulaminu Targów, w tym przepisy porządkowe obowiązujące w danym miejscu, jak również osoby, które swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowy przebieg Targów.

4.11. W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nie objętych niniejszymi przepisami, mają zastosowanie ogólne, obowiązujące w Polsce przepisy, przepisy zawarte w regulaminie obiektu Ptak Warsaw Expo oraz instrukcji bezpieczeństwa, które powinni przestrzegać wszyscy uczestnicy targów i wykonawcy stoisk.

4.12. Podłączane urządzenia na stoisku Wystawcy nie mogą przekraczać zamówionej przez niego mocy. W przypadku niestosowania się do tego zastrzeżenia Wystawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi z naprawą uszkodzeń zasilania elektrycznego oraz zapłatą odszkodowań.

5. REKLAMACJE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące stoisk z zabudową standardową należy zgłaszać pisemnie organizatorowi najpóźniej do godziny 10.00 pierwszego dnia targów.

5.2. Wszelkie reklamacje związane ze stoiskiem (jego lokalizacją i rozmiarami faktycznie zajmowanej powierzchni) oraz serwisem technicznym (dot. zamówionych usług technicznych) będą rozpatrywane tylko na podstawie wcześniejszego zgłoszenia w Dziale Technicznym podczas targów.

5.3 Pozostałe reklamacje należy zgłaszać organizatorowi w formie pisemnej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia targów.

5.4 Po upływie określonych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględnione.

6. ANULOWANIE UDZIAŁU

6.1. W przypadku gdy Wystawca odstąpi od umowy z przyczyn za które organizator nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do zapłaty na rzecz organizatora wszystkich należności wynikających z umowy.

6.2. W przypadku nie zabudowania zamówionej powierzchni targowej, wystawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 200 zł netto za metr kwadratowy zamówionej powierzchni.

7. INNE FORMY PROMOCJI PODCZAS TARGÓW

7.1. Reklamowanie firmy lub usług oraz dystrybucja wszelkich materiałów promocyjnych poza wykupionym miejscem, jest możliwa wyłącznie za zgodą Organizatora i po dokonaniu stosownych opłat. Rozpowszechnianie materiałów poza stoiskiem bez pisemnego zezwolenia organizatora zagrożona jest karą w wysokości 3000 zł za każdą ujawnioną formę dystrybucji.

7.2. Jeśli na stoisku wystawia się więcej niż jedna firma, każda z nich jest zobowiązana do uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

7.3. Plakaty, naklejki i inne drukowane materiały reklamowe umieszczone w halach wystawowych bez zezwolenia będą usuwane na koszt wystawcy w trakcie targów.

7.4. Reklamowanie na stoisku firm trzecich, nie będących wystawcami jest niedozwolone, również w przypadku firm współpracujących z wystawcą. Nie dotrzymanie tych warunków jest zagrożone karą w wysokości 3000 zł.

7.5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania ogłoszeń przez system nagłośnieniowy.

7.6. Loterie, konkursy, quizy itp. mogą być organizowane po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora oraz przy zachowaniu wymogów wynikających ze stosownych przepisów.

8. OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH, PATENTÓW ITP.

8.1. Organizator nie odpowiada za ochronę znaków towarowych, patentów, itp. eksponatów prezentowanych na targach.

8.2. Organizator oczekuje od uczestników przestrzegania i nienaruszania praw innych wystawców. Udokumentowane naruszenia praw innego wystawcy, uprawnia organizatora do wykluczenia uczestnika z bieżącej i/lub kolejnych edycji targów, jednakże nie jest to jego obowiązkiem.

8.3. Każda osoba odwiedzająca targi organizowane przez GJC Inter Media Sp. z o.o. i pozostawiająca wizytówkę wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez GJC Inter Media Sp. z o.o oraz partnerów.

9. UBEZPIECZENIE

9.1. Wystawca zobowiązuje się do ubezpieczenia eksponatów na swój koszt i ryzyko jak również posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

9.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów przed, podczas i po imprezie itd., niezależnie od okoliczności.

9.3. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących w miejscu trwania imprezy, szczególnie przeciwpożarowych, BHP itp.

9.4. Wystawca jest odpowiedzialny za uszkodzenie obiektu, umeblowania, instalacji dokonane przez niego lub osoby jego reprezentujące lub zatrudnione bezpośrednio lub pośrednio.

10. OCHRONA

10.1. Organizator zapewnia ogólną ochronę terenu targów. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i straty w eksponatach.

10.2. Wystawca może zlecić organizatorowi wynajęcie strażnika z firmy odpowiedzialnej za ochronę.

10.3. Wystawcy i jego personel nie mogą przebywać na stoisku w nocy.

11. IDENTYFIKATORY

11.1. Bezpośrednio po przyjeździe na teren targowy Wystawca, powinien się stawić w biurze targowym po odbiór identyfikatorów upoważniających do wejścia na stoisko.

12. TRANSPORT I SPEDYCJA

12.1. Transport, wyładunek, rozpakowywanie, montaż, demontaż, spakowanie i załadunek eksponatów oraz innych materiałów wystawowych wykonywane są przez wystawcę, na jego koszt i ryzyko.

12.2. Oficjalnymi Spedytorami Targowymi Międzynarodowych Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw sa firmy:
– C.Hartwig Gdynia S.A., z siedzibą przy ul. Śląskiej 47, 81-310 Gdynia
– netlog Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa.

12.3. Wyłączność poruszania się w halach targowych wózkami widłowymi mają firmy spedycyjne C.Hartwig Gdynia S.A. oraz netlog Polska Sp. z o.o.. Każda inna forma dostarczenia towaru na stoiska wystawców (w tym w szczególności ale nie wyłącznie za pomocą wózka paletowego) jest dozwolona z pominięciem w/w podmiotów.