The Prize for Innovation

baner-theprizeforinnovation

REGULAMIN KONKURSU
O MEDAL TARGÓW REKLAMY I POLIGRAFII REMADAYS WARSAW

THE PRIZE FOR INNOVATIVE TECHNOLOGIES

§ 1
Do Konkursu o Medal Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw mogą być zgłaszane urządzenia lub innowacyjne rozwiązania do wykorzystania w branży reklamowej lub poligraficznej. Warunkiem zgłoszenia jest prezentacja podczas targów RemaDays urządzeń/maszyn/rozwiązań, które odznaczają się szczególnymi walorami obejmującymi:

 • nowoczesność zastosowanych rozwiązań w odniesieniu do rozwiązań światowych,
 • stopień wykorzystania rozwiązań innowacyjnych,
 • ekonomiczność urządzenia/maszyny/rozwiązania i jego eksploatację (cena, koszty eksploatacji i serwisu, koszty likwidacji),
 • oddziaływanie urządzenia/maszyny/rozwiązania na środowisko, w tym metody regeneracji, recycling, biodegradowalność,
 • oszczędność zużycia materiałów i energii,
 • funkcjonalność urządzenia/maszyny/rozwiązania (rozumiana jako połączenie kryteriów użyteczności i praktyczności),
 • estetyka urządzenia/maszyny/rozwiązania
 • stopień przystosowania rozwiązań do zastosowań praktycznych – tylko w przypadku urządzeń/maszyn/rozwiązań wymienionych w § 2 ust. 1.

§2
1. Do konkursu mogą być zgłaszane:
a) urządzenia, maszyny lub technologie, które posiadają przewidziane prawem atesty i certyfikaty, w tym dopuszczenie do użytkowania i obrotu na polskim rynku, nie wymagające dodatkowych badań laboratoryjnych, eksploatacyjnych i doświadczalnych,
b) urządzenia, maszyny lub technologie, stanowiące wynik projektów badawczych, konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych i usługowych – przystosowane do praktyki gospodarczej.

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować:
a) pojedyncze urządzenia/maszyny/rozwiązania lub grupy urządzeń/maszyn/rozwiązań jednorodnych pod względem spełnianych funkcji, budowy i technologii,
b) systemy (np. zestawy, komplety i programy), stanowiące odrębne urządzenia/maszyny/rozwiązania bądź elementy innych urządzeń/maszyn/rozwiązań
c) technologie, stanowiące nowoczesne i innowacyjne rozwiązania branży reklamowej

§3
1. Warunkami przyjęcia zgłoszenia do Konkursu są:

 • dokonanie zgłoszenia urządzenia/maszyny/rozwiązania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu – do GJC Inter Media Sp. z o.o. w Poznaniu w terminie do 20 stycznia 2017 r.
 • załączenie do zgłoszenia uzasadnienia zawierającego charakterystykę urządzenia/maszyny/rozwiązania, uwzględniającą cechy wymienione w § 1,
 • załączenie kopii certyfikatów, atestów i innych świadectw, o których mowa w § 2, opinii oraz wyników badań oraz innych dokumentów dotyczących zgłaszanego urządzenia/maszyny/rozwiązania przedstawiających jego walory, w tym opinie użytkowników, (również w wersji elektronicznej)
 • załączenie wizerunku urządzenia/maszyny/rozwiązania w postaci fotografii, prospektów reklamowych,
 • opłata za udział w Konkursie wynosi 500,-zł + aktualnie obowiązujący podatek VAT (opłata obowiązuje za każde zgłoszone urządzenie/maszynę/produkt),
 • dokonanie ustalonej opłaty za udział w Konkursie na rachunek bankowy GJC Inter Media Sp. z o.o. w Poznaniu i załączenie dowodu dokonanej wpłatyw terminie do 20 stycznia 2017 r.

2. Zgłoszenie oraz uzasadnienie i dodatkowe materiały informacyjne o urządzeniu/maszynie/rozwiązaniu należy składać sformułowane w języku polskim.

3. Zgłoszenia i załączone materiały podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez GJC Inter Media Sp. z o.o. w Poznaniu

4. Zgłoszenia do konkursu łącznie z materiałami uzasadniającymi, po dokonaniu obowiązującej wpłaty prosimy przesłać na adres (również w wersji elektronicznej):

GJC Inter Media Sp. z o.o.
ul. Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
e-mail: sales@gjc.pl

5. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu: 17.11.2016 – 20.01.2017.

6. Materiały wymienione w ust. 1 nie podlegają zwrotowi.

7. W przypadku wycofania zgłoszenia produktu na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem targów, 50 % kwoty wpłaconej na poczet udziału w Konkursie podlega zwrotowi.

§4
Zgłaszający urządzenia/maszyny/rozwiązania do Konkursu zobowiązani są do udostępnienia ich na stoiskach targowych i udzielania dodatkowych wyjaśnień i informacji przedstawicielom GJC Inter Media Sp. z o.o w Poznaniu, w przeddzień lub w pierwszym dniu trwania targów.

§5
1. Ocenę, na podstawie której przyznawane są Medale za urządzenia/maszyny/rozwiązania zgłoszone do konkursu, przeprowadza Jury, na podstawie kryteriów określonych w § 1. Kategorię, w której zostanie przyznany Medal określa Jury.

2. Członkowie Jury są powoływani przez Organizatora konkursu – firmę GJC Inter Media Sp. z o.o. spośród specjalistów dziedzin zgodnych z właściwością branżową Targów, cieszących się publicznym i środowiskowym autorytetem. Zasady działania Jury określają regulaminy ustalone przez Organizatora Konkursu – firmę GJC Inter Media.

3. Członkowie Jury nie mogą udostępniać żadnych materiałów i informacji związanych z prowadzonym konkursem osobom trzecim.

§ 6
1. Obrady Jury są niejawne, a jego decyzje ostateczne.

2. Zgłoszone do Konkursu urządzenie/maszyna/rozwiązanie nie będzie poddane ocenie przez Jury jeżeli zgłoszenie nie będzie zgodne z regulaminem Konkursu, a w przypadku, gdy nie będzie wystawione ono na stoisku nagroda nie zostanie wręczona.

§7
1. Każde zgłoszone do Konkursu urządzenie/maszyna/rozwiązanie może być wyróżnione Medalem Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw tylko jeden raz.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy urządzeń/maszyn/rozwiązań, w których wprowadzono znaczące zmiany, noszące wszelkie znamiona innowacyjności pozwalające zakwalifikować urządzenie/maszynę/rozwiązanie do nowej generacji.

§8
1. Jury ogłasza decyzję o przyznaniu nagrody w pierwszym dniu trwania Targów.

2. GJC Inter Media Sp. z o.o. informuje zgłaszających urządzenia/maszyny/rozwiązania do Konkursu o wyróżnieniu urządzenia/maszyny/rozwiązania w tym samym dniu.

3. Medal Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw wręczany jest przez przedstawiciela firmy GJC Inter Media – Organizatora konkursu w pierwszym dniu Targów.

§9
1. Listę nagrodzonych Medalem zamieszcza się w na stronach internetowych należących do Organizatora.

2. Ewidencję wyróżnionych produktów prowadzi i przechowuje GJC Inter Media Sp. z o.o. w Poznaniu do czasu rozpoczęcia kolejnej edycji konkursu w następnym roku.

3.Wystawcy i producenci, których urządzenia/maszyny/rozwiązania zostały nagrodzone Medalem Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw, mogą zamieszczać w wydawnictwach reklamowych i innych publikacjach (w tym w środkach masowego przekazu) informacje o nagrodzie oraz graficzny wizerunek uzyskanego Medalu wyłącznie na wyróżnionych urządzeniach/maszynach/rozwiązaniach. Informacje dotyczące wyróżnienia Medalem Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw muszą zawierać jednoznaczne wskazanie wyróżnionego urządzenia/maszyny/rozwiązania oraz nazwę Targów, na których zostało ono wyróżnione. Wystawcy których urządzenia/maszyny/rozwiązania zostały wyróżnione Medalem, mogą w czasie trwania Targów prezentować otrzymane Medale na swoich stoiskach.

§10
Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się: załącznik z formularzem zgłoszeniowym i regulamin konkursu:

Formularz zgłoszeniowy – kliknij i pobierz

Regulamin konkursu – kliknij i pobierz

statuetka_medal

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY LISTĘ LAUREATÓW W
KONKURSIE O MEDAL TARGÓW REKLAMY I POLIGRAFII REMADAYS WARSAW 2016
W ZAKRESIE INNOWACJI

Stoisko (stand)
Firma (company name)
Urządzenie (device name)
Medal
F/P28 CANON POLSKA SP. Z O.O. OCE ARIZONA 1280 GT Z
F/O28 DUPLO POLSKA SP. Z O.O SYSTEM BROSZURUJĄCY DUPLO 600I Z
F/T20 FUJIFILM SERICOL POLSKA SP. Z O. O DRUKARKA ATRAMENTOWA ACUITY LED 1600 II UV Z
F/U20 SERON KOŁODZIEJCZYK SP.J. PLOTER LASEROWY SERIA RF PLUS ACTIVECAM Z
F/U7 TRODAT POLSKA SP. Z O.O. PLOTER LASEROWY TROTEC SPEEDY 360 Z
F/P16
F/U5
ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE SP. Z O.O. ATRAMENT MUTOH UMS S
F/P28 CANON POLSKA SP. Z O.O CANON IMAGEPROGRAF PRO-1000 S
F/O30 DPSDRUK.PL DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA WYDRUK W TECHNOLOGII HP LATEX NA MASZYNACH HP LATEX 360
NA EKOLOGICZNEJ FOLII GRAFICZNEJ NIE ZAWIERAJĄCEJ PCV I FTALANÓW
3M™ ENVISION™ 480CV3 WRAZ Z APLIKACJĄ FOLII NA ZEWNĘTRZNE TYNKI STRUKTURALNE.
S
F/R7 InfoTEC CNC KOMPAKTOWY PLOTER TNĄCO-FREZUJĄCY INFOTEC 1216 C-CUT S
F/C34 VISUALPROMO KAROL SKOCZEK HOLOHOSTESS S
F/M26 AMT PRODUCT AMT SUPER EKO PRIME B
F/P22 API.PL SPÓŁKA Z O.O EPSON SURECOLOR SC-F9200 B
F/P16
F/U5
ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE SP. Z O.O. FOLIE DEKORACYJNE IKONOS PROFILEX FROSTED B
F/P16
F/U5
ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE SP. Z O.O. DRUKARKA LED-UV DO GADŻETÓW MUTOH VALUEJET 426UF B
F/P28 CANON POLSKA SP. Z O.O. OCE COLOR WAVE 700 B
F/S36 CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA LASER CO2 150W Z MOŻLIWOŚCIĄ CIĘCIA STALI DO 2MM B
F/T12 COLOP POLSKA SP. Z O.O. LASER UNIVERSAL – PLS6.150D Z SUPERSPEED B
F/H20 IDEA MONEY S.A IDEA PŁYNNOŚCI B
F/M19 KIM SYSTEMY LASEROWE FIBER SMART LASER – FN-10/20/30/50W B
F/P24 PLOTSERWIS M.JANICKI,
M.MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA
DOCAN M10 B

Z – złoty (gold), S –srebrny (silver), B – brązowy (bronze)